URLOPfdddddddddddddddddddddddddddddddddd

Najlepiej sprzedaje się

Regulamin sklepu swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki

§1 Informacja o firmie

Sklep internetowy działający pod adresem http://swiatodkurczaczy.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez SWIATODKURZACZY.PL SZYMON PRZYWECKI z siedzibą w 62-052 Chomęcice, ul. Słoneczna 73, o numerze NIP 7772974869, REGON 365126050.

Nr konta IdeaBank 32 1950 0001 2006 5410 6488 0001
e-mail biuro@swiatodkurczaczy.pl
kom. 791869969;

Adres do korespondencji:
swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki
62-052 Chomęcice, ul. Słoneczna 73

§2 Ochrona danych osobowych 

 1. Dane osobowe przekazywane firmie przez klientów Sklepu są przetwarzane przez swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki
 2. Powierzone firmie dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy zawartej z klientem Sklepu;
  2. informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki, jeśli klient wyrazi na to uprzednią zgodę;
  3. jeżeli klient wyrazi na to uprzednią zgodę, dane osobowe klienta przekazywane są Grupie Allegro na zasadzie powierzenia przetwarzania tych danych na podstawie zawartej umowy. Dotyczy to zwłaszcza adresu e-mail Klienta, na który może zostać przesłana ankieta dotycząca transakcji (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
 3. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, w tym także po zalogowaniu się na stronie http://swiatodkurczaczy.pl.
 4. Powierzone firmie dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.).

§3 Opisy i zdjęcia produktów

Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie http://swiatodkurczaczy.pl, kierowane przez swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.

§4 Ceny 

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych (PLN).
 2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wiążące wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez Sklep. 
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Każda zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie zostanie udostępniona klientowi przed złożeniem zamówienia.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

§5 Zamówienia

 1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę http://swiatodkurczaczy.pl. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.
 2. Informacja udzielona przez spółkę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
 3. W przypadku chęci odbioru osobistego w siedzibie swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki, złożenie zamówienia w Sklepie poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu.

§6 Dostawa

 1. Towar zamówiony w Sklepie spółka dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej Poczta Polska, bądź klient może odebrać go w siedzibie sklepu po uprzednim poinformowaniu.
 2. Na czas otrzymania towaru składa się:
  1. czas realizacji zamówienia - czas, który upływa od złożenia zamówienia, do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (czyli zamówienie złożone w soboty, niedziele oraz święta zostanie przekazane do realizacji w pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy). Czas realizacji zamówienia podany jest przy danym towarze. W przypadku braku takiej informacji, oznacza to czas realizacji „14 dni roboczych”.
  2. czas dostawy - czas zależny od wybranego sposobu dostarczenia (przesyłka priorytetowa pocztowa zwykle dociera do adresata w ciągu 2-3 dni od nadania, przesyłka zwykłą pocztą 3-5 dni, przesyłka kurierska zazwyczaj na drugi dzień po nadaniu).
 3. Czas realizacji "14 dni roboczych" oznacza, że towar posiadamy w magazynie i jest on wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty lub złożeniu zamówienia z płatnością przy odbiorze. W wyjątkowych przypadkach towary z czasem realizacji „14 dni roboczych" mogą zostać nadane z opóźnieniem 7 dni roboczych.
 4. Zamówienie towarów o różnym czasie realizacji wymaga uzgodnienia pomiędzy klientem a swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki sposobu realizacji zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wysyłce zamówionych produktów w chwili skompletowania całości zamówienia lub wysyłce każdego towaru osobno, zgodnie z jego statusem dostępności, z uwzględnieniem wynikających z tego kosztów przesyłki, o których swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki poinformuje klienta przed podjęciem przez niego decyzji.
 5. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT lub paragon fiskalny oraz w przypadku jeżeli występuje dokument gwarancyjny. W przypadku braku któregokolwiek 
  z tych dokumentów fakt ten klient winien niezwłocznie zgłosić firmie w celu uzupełnienia braków.
 6. Po otrzymaniu przesyłki z towarem klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować firme. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony zaleca się spisać protokół w obecności kuriera, a uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki lub nie odbierać przesyłki.

§7 Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
  1. Przelew na rachunek bankowy swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki. (wysyłka następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki) - przed wydaniem towaru klientowi.
  2. Kartą kredytową (wysyłka może nastąpić po autoryzacji transakcji) - przed wydaniem towaru klientowi.
  3. Gotówką, kartą kredytową lub kartą płatniczą w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt z siedziby swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki - w momencie odbioru towaru.
  4. Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika - w momencie odbioru towaru.
 2. swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
 3. swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki może przenieść prawa wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez klienta na piśmie pod rygorem nieważności.

 §8 Zwrot towaru

 1. Na podstawie art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r.), Konsumentowi, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, służy prawo odstąpienia od niej bez podania przyczyny w terminie 14 dni liczonych od dnia dostarczenia towaru, kierując do siedziby swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki z siedzibą w 62-052 Chomęcice ul. Słoneczna 73, pisemne oświadczenie wg wzoru o poniższej treści: „Ja niżej podpisany …………………, zamieszkały pod adresem………………oświadczam, iż odstępuję od umowy zawartej w dniu ………………………………z swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki z siedzibą w Chomęcicach”. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, Konsument zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, zwrócić towar na adres Firmy. Firma dokona zwrotu wpłaconych należności Konsumentowi w terminie do 14 dni. Jeżeli Konsument dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
 2. Zwrot towaru, o którym mowa w pkt. 8.a, odbywa się w sposób zapewniający bezpieczny transport towaru. Klient nie ponosi z tytułu wykonywania swojego prawa do odstąpienia od umowy żadnych opłat poza bezpośrednimi kosztami zwrotu towarów.
 3. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy następuje w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu, w szczególności towar nie może nosić oznak użytkowania w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, oznak celowego uszkodzenia lub zniszczenia. Towar podlega zwrotowi wraz ze wszystkimi jego elementami otrzymanymi od swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki.
 4. Zwrot towaru do sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Wraz z odsyłanym towarem konsument winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W sytuacji, gdy Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy umowę uważa się za niezawartą.

§9 Procedura reklamacji

 1. Jeżeli zakupiony w Sklepie towar zawiera wady, koszty jego wysyłki do Sklepu swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki  pokrywa sprzedawca. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis spółki, który stwierdzi czy usterka wystąpiła i z czyjej winy. swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 2. Sposób wysłania towaru do naprawy gwarancyjnej:
  1. klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać towar na koszt sprzedawcy za pośrednictwem uzgodnionej z Biurem Obsługi Klienta swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki firmy kurierskiej. Po naprawie sprzęt zostanie odesłany również na koszt swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki.
 3. Aby wysłać towar na koszt swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki  w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do skontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki. Paczki nadane na koszt sklepu bez uprzedniego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta – mogą zostać nie odebrane i wrócić do klienta, który może być obciążony przez przewoźnika kosztem transportu w obie strony.
 4. Wysłanie do serwisu przesyłki z reklamacją za pośrednictwem innego przewoźnika niż uzgodniony z swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki może odbyć się wyłącznie wtedy, gdy koszty transportu pokrywa klient.
 5. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie zapewniające bezpieczny transport do serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę towaru podczas transportu.
 6. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru.
 7. Towar należy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego towaru, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego jego funkcjonowania.
 8. Do towaru musi być dołączony opis wady wraz z podaną informacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana wada występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę wady i realizację danej reklamacji. Dodatkowo powinno określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).
 9. Do reklamowanego towaru klient winien dołączyć kserokopię gwarancji lub faktury zakupu lub innego dokumentu świadczącego o jego zakupie. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego towaru do weryfikacji, czy dany towar został zakupiony w firmie i podlega naprawie z tytułu gwarancji lub niezgodności towaru z umową.
 10. Pracownik serwisu swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki ma prawo zażądać od klienta dokumentu świadczącego o jego zakupie, gdy nie jest w stanie potwierdzić, czy dany towar został zakupiony w swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki.
 11. Jeżeli towar dostarczony do serwisu okaże się sprawny, a swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki nie wykryła wady lub gdy swiatodkurzaczy.pl Szymon Przyweckil  nie ponosi odpowiedzialności za wadę, w szczególności gdy wada wynikła z winy klienta, swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki może żądać zwrotu kosztów poniesionych przez swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki, a wynikających z oczywiście nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego.
 12. Na stronie internetowej https://webgate.ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10. Serwis

 1. Przesyłki do serwisu należy wysyłać na adres kontaktowy:

Szymon Przywecki
ul. Słoneczna 73
62-052 Chomęcice

tel. 791869969
e-mail: biuro@swiatodkurczaczy.pl

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. swiatodkurzaczy.pl Szymon Przywecki informuje o możliwości przerw w korzystaniu ze Sklepu zaistniałych z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem http://swiatodkurczaczy.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 4. Data wejścia w życie niniejszego regulaminu: 08.08.2016 r.

QR code

Ostatnio przeglądane

Brak produktów

Menu